Κύριο περιεχόμενο

Σκοπός

Ο σκοπός και οι θεμελιώδεις επιδιώξεις του φορέα, όπως αναφέρονται στην ιδρυτική πράξη του καταστατικού, είναι:

  • Η αξιοποίηση των ικανοτήτων των τυφλών, η επαγγελματική εκπαίδευση και η κοινωνική ένταξη τους.
  • Η μείωση των δυσκολιών και η ανεξαρτητοποίηση τους τόσο στη καθημερινή τους ζωή όσο και στην άσκηση του επαγγέλματος τους
  • Η παροχή κοινωνικών υπηρεσιών στα τυφλά άτομα και στις οικογένειες τους
  • Η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και η βελτίωση του μορφωτικού επιπέδου των τυφλών
  • Η ενημέρωση του κοινού, των εργοδοτών και της Πολιτείας για τις υποχρεώσεις τους απέναντι στα τυφλά άτομα.
  • Η ενημέρωση της Πολιτείας για το νομοθετικό πλαίσιο που ισχύει διεθνώς σχετικά με τα τυφλά άτομα και η πίεση για την εφαρμογή του και στην χώρα μας
  • H προώθηση και διάθεση στο εμπόριο, προϊόντων των τυφλών για λογαριασμό τους.

Για τη επίτευξη των στόχων μας, αναπτύσσουμε νέες δραστηριότητες και υπηρεσίες, αναβαθμίζουμε τον τεχνολογικό μας εξοπλισμό και παρακολουθούμε σε διεθνές επίπεδο τις τεχνολογικές εξελίξεις σε θέματα τυφλότητος.