Κύριο περιεχόμενο


Δικαιώματα και Παροχές

 

Επίδομα Τυφλότητας

 

Σύμφωνα με το άρθρο 1 της ΚΥΑ Δ29α/Φ.32/Γ.Π.οικ.10806/529 (ΦΕΚ 1189/15.05.2013, τευχ. Β) ισχύει εφεξής ως ακολούθως: «Προκειμένου για τη χορήγηση επιδομάτων σε τυφλά άτομα και άτομα με προβλήματα όρασης, οι αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων για τα προνοιακά επιδόματα κάνουν δεκτές γνωματεύσεις των ΚΕΠΑ που πιστοποιούν οπτική αναπηρία – αναπηρία όρασης από 80% και άνω».

Βήματα διεκδίκησης του επιδόματος τυφλότητας/ οπτικής αναπηρίας:

Απευθύνεστε στην πλησιέστερη γραμματεία ΚΕΠΑ (Κέντρα Πιστοποίησης Αναπηρίας) και παραλαμβάνεται το ειδικό έντυπο “Εισηγητικός Φάκελος Παροχών Αναπηρίας” ή το εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα ΚΕΠΑ.gr .

Το έντυπο αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί από οφθαλμίατρο κρατικού νοσοκομείου, βαθμίδας επιμελητή Α ή Διευθυντή οφθαλμολογικής κλινικής.

Η συμπλήρωση του εντύπου από τον οφθαλμίατρο περιλαμβάνει την καταγραφή της οφθαλμολογικής πάθησης, και την διαβεβαίωση ότι ο ενδιαφερόμενος είναι με βάση τη νομοθεσία τυφλός. Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει μαζί του και την αστυνομική του ταυτότητα. *Μην ξεχάσετε το γνήσιο της υπογραφής του οφθαλμίατρου, από το πρωτόκολλο του νοσοκομείου.

Εφόσον το έντυπο συμπληρωθεί, αμέσως μετά το καταθέτεται στην πλησιέστερη γραμματεία ΚΕΠΑ μαζί με κάποια συμπληρωματικά δικαιολογητικά (βλ. www.kepa.gr. ) προκειμένου να περάσετε από επιτροπή των ΚΕΠΑ.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία της επιτροπής και έχετε στα χέρια σας την απόφαση που ορίζει το ποσοστό αναπηρίας, τότε την καταθέτετε στον/στην υπεύθυνο/η, για τα επιδόματα τυφλότητας, υπάλληλο της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου για τα προνοιακά επιδόματα στον οποίo ανήκετε. Εκείνος/η θα σας ενημερώσει για το αν τελικά μπορείτε να ενταχθείτε, με βάση την απόφαση, στο πρόγραμμα επιδότησης τυφλότητας καθώς επίσης και για το ύψος και τον χρόνο αυτής.

 

 

Κάρτα Ανεργίας του ΟΑΕΔ για άτομα με αναπηρία

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τυφλοί όπως και όλα τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται κάρτα ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, την οποία δεν ανανεώνουν κάθε μήνα.
Για την έκδοση της κάρτας χρειάζεστε (βλ.www.oaed.gr ) :

 • Ποσοστό Αναπηρίας από Επιτροπή ΚΕΠΑ.
 • Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ (Αριθμός Φορολογικού Μητρώου), εκδίδεται από την ΔΟΥ της περιοχής σας
 • Αστυνομική Ταυτότητα
 • Υπεύθυνη δήλωση ότι είστε άνεργος

Καταθέτετε τα δικαιολογητικά στο υποκατάστημα του ΟΑΕΔ στο τμήμα ΑΜΕΑ (Σταδίου και Εμμανουήλ Μπενάκη). Η συνηθέστερη διαδικασία μετά απ’ αυτό είναι να συνεργαστείτε με τον εργασιακό σύμβουλο της υπηρεσίας για την συμπλήρωση του εντύπου εξατομικευμένης παρέμβασης (περιέχει πληροφορίες σχετικά με τις γνώσεις σας και τις δεξιότητες σας) και να ενημερωθείτε για τα τρέχοντα προγράμματα του ΟΑΕΔ και τις προσφερόμενες θέσεις εργασίας.

 

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια Εκπαίδευση

 

Αναφορικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ατόμων που πάσχουν από σοβαρές παθήσεις, σας ενημερώνουμε ότι οι υποψήφιοι της ειδικής αυτής κατηγορίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 35 του Ν.3794/2009 (ΦΕΚ 156/τ.Α’), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 24 του άρθρου 39 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/τ.Α’), με την παρ. 2 του άρθρου έκτου του Ν. 4218/2013 (ΦΕΚ 268/τ.Α’), καθώς και με το άρθρο 7 του Ν.4283/2014 (ΦΕΚ 189/τ.Α’), καλούνται να απευθυνθούν σε μία από τις Ειδικές Επταμελείς Επιτροπές, που έχουν συσταθεί σε συγκεκριμένα Δημόσια ή Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία, προκειμένου να αποκτήσουν Πιστοποιητικό διαπίστωσης πάθησης.

Οι υποψήφιοι καταθέτουν αυτοπροσώπως ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή ταχυμεταφορά σε μία μόνο από τις Επταμελείς Επιτροπές των Νοσοκομείων του άρθρου 1 της παρούσης τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α) Αίτηση

β) ιατρικές γνωματεύσεις από Δημόσιο Νοσοκομείο οι οποίες φέρουν σφραγίδα από: i) Συντονιστή Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή ii) νόμιμα εκτελούντα χρέη Συντονιστή

Διευθυντή Κλινικής ή Εργαστηρίου του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή iii) Καθηγητή Πανεπιστημίου ή Αναπληρωτή Καθηγητή και

γ) φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.

δ) με μειωμένη οπτική οξύτητα (με ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 80%), Απόφαση ΚΕΠΑ.

 Υποψήφιοι των οποίων η αίτηση πιθανόν απορριφθεί από Επταμελή Επιτροπή Νοσοκομείου, είτε λόγω του εκπρόθεσμου της αίτησής τους είτε για οποιονδήποτε άλλο λόγο, έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης, την οποία καταθέτουν προς την Επταμελή Επιτροπή του Νοσοκομείου από την οποία απορρίφθηκαν. Οι ενστάσεις με τα δικαιολογητικά διαβιβάζονται από τη Γραμματέα της Επταμελούς Επιτροπής στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας, προκειμένου να εξετασθούν από την Επιτροπή Εξέτασης Ενστάσεων που συγκροτείται κάθε χρόνο με Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Μετά την απόκτηση του Πιστοποιητικού διαπίστωσης πάθησης, οι υποψήφιοι καλούνται με νέο Δελτίο Τύπου στην ιστοσελίδα του ΥΠ.Π.Ε.Θ., να υποβάλουν ηλεκτρονικό μηχανογραφικό δελτίο προκειμένου να συμμετάσχουν στην επιλογή για εισαγωγή σε Σχολές ή Τμήματα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος. Η διαδικασία και ο χρόνος υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων  ανακοινώνεται με  εγκύκλιο για το κάθε ακαδημαικόέτος, η οποία θα αποστέλλεται στα σχολεία και θα αναρτάται προς ενημέρωση στο διαδίκτυο.

 

 

  

Σχολή Τηλεφωνητών

Για την Σχολή Τηλεφωνητών, καλείτε στο αριθμό 210-9578090, Α.Μ.Κ.Ε. Πρωτοπορία. Διεύθυνση: Ελευθερίου Βενιζέλου 210, Καλλιθέα.

 

 

Έκπτωση στο λογαριασμό ΟΤΕ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τυφλοί δικαιούνται έκπτωση μέχρι 2.000 μονάδες κάθε δίμηνο στον προσωπικό τους λογαριασμό σταθερής τηλεφωνικής σύνδεσης του ΟTE. Για να τύχετε της προαναφερθείσας έκπτωσης, καταθέστε στο υποκατάστημα του ΟΤΕ την σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από μια βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένος στο μητρώο Τυφλότητος ή από απόφαση ΚΕΠΑ. Η βεβαίωση εκδίδεται από τη Δ/νση Κοινωνικής Προνοίας της Περιφέρειά σας.

Έκπτωση στη ΔΕΗ

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία οι τυφλοί δικαιούνται έκπτωση στα δημοτικά τέλη που πληρώνουμε μέσω του λογαριασμού της ΔΕΗ. Η έκπτωση αυτή παρέχεται κατόπιν αίτησης στον Δήμο στον οποίο ανήκετε. Είναι στην διακριτική ευχέρεια του εκάστοτε Δήμου το αν θα δώσει τελικά την έκπτωση ή όχι. Θα χρειαστεί μια σχετική αίτηση καθώς επίσης και μια βεβαίωση ότι είστε εγγεγραμμένοι στα μητρώα Τυφλότητος της Δ/νσης Πρόνοιας της Περιφέρειά σας ή απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Επιπλέον όσον αφορά στη ΔΕΗ υπάρχει και η δυνατότητα ένταξης στο Οικιακό Κοινωνικό Τιμολόγιο, στο οποίο εντάσονται ευπαθείς ομάδες πληθυσμού μέσα σε αυτές και τα ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω. Αρκεί να καλέσετε στην τηλ. Γραμμή 11770 της ΔΕΗ και να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικά την αίτηση έχοντας μπροστά σας έναν πρόσφατο λογαριασμό. (βλ.www.dei.gr)


 

Κάρτα Απεριόριστων Διαδρομών

Αφορά την δωρεάν είσοδο σε όλα τα μέσα μαζικής μεταφοράς, μπλε λεωφορεία, τρόλεϊ, μετρό εντός των ορίων της Νομαρχίας που εκδίδει την κάρτα, καθώς και έκπτωση 50% σε υπεραστικές συγκοινωνίες και ΟΣΕ. Τα τυφλά άτομα δικαιούνται δύο ίδιες κάρτες ( η δεύτερη προορίζεται για τον συνόδό τους), οι οποίες εκδίδονται από τις Περιφέρειες και απο τα ΚΕΠ στις αρχές του κάθε χρόνου.
Δικαολογητικά που απαιτούνται:

 • Αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία)
 • Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας
 • Βεβαίωση εγγραφής στα μητρώα τυφλότητας της Περιφέρειας ή απόφαση ΚΕΠΑ
 • Το Ασφαλιστικό Βιβλιάριο Υγείας
 • δύο πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίεs (την πρώτη φορά)

 

Κάρτα Πολιτισμού

Αφορά την δυνατότητα έκδοσης κάρτας Πολιτισμού, η οποία εκδίδεται στα ΚΕΠ και δίνει στον κάτοχό της το δικαίωμα δωρεάν εισόδου σε:

 • Μουσεία που λειτουργούν ως υπηρεσίες Υπουργείου Πολιτισμού
 • Αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
 • Πολιτιστικές εκδηλώσεις του Υπουργείου Πολιτισμού
 • Κυριακάτικες πρωινές εκδηλώσεις στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών
 • Παραστάσεις Εθνικού Θεάτρου
 • Παραστάσεις ΔΗΠΕΘΕ
 • προβολές του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου στην Αθήνα, [ή με μειωμένο εισιτήριο]


Δικαίωμα έκπτωσης στην αγορά βιβλίων και στα πωλητήρια Μουσείων
Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Ποσοστό αναπηρίας-απόφαση ΚΕΠΑ
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Φωτογραφία


Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να απευθύνεστε στην τηλεφωνική γραμμή πολιτισμού 800 – 1100100 [δωρεάν κλήση] ή στα ΚΕΠ.

 

 

Απαλλαγή από τα Τέλη Κυκλοφορίας

Αφορά την απαλλαγή των τελών κυκλοφορίας. Απευθύνεστε στην Δ.Ο.Υ στην οποία ανήκετε στο τμήμα ΦΠΑ-Οχημάτων και καταθέτετε :

 • Απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 100%
 • Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι "Δεν έχετε άλλο όχημα για το οποίο έχετε τύχει απαλλαγής "
 • Αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία της ταυτότητας
 • Αντίγραφο άδειας κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 • Σχετική αίτηση από την υπηρεσία

Προσοχή : Όλα τα παραπάνω ισχύουν με την προϋπόθεση ότι το όχημα ΔΕΝ είναι χαρακτηρισμένο ως αναπηρικό. Σε διαφορετική περίπτωση απευθυνόσαστε στο Υπουργείο Μεταφορών σε αρμόδιο τμήμα.

 

Δελτίο Στάθμευσης ΑμεΑ

Αφορά στην διεκδίκηση και χορήγηση δελτίου στάθμευσης για ΑμεΑ . Απευθύνεστε στην Δ/ΝΣΗ Μεταφορών –Τμήμα ΙΧ Επιβατικών της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης όπου υπάγεστε προσκομίζοντας τα ακόλουθα δικαιολογητικά :

 • Σχετική αίτηση από την υπηρεσία
 • Αντίγραφο αναπηρικής άδειας κυκλοφορίας οχήματος
 • Αντίγραφο άδειας οδήγησης ατόμου ορισθέντος ως οδηγού
 • 2 έγχρωμες φωτογραφίες (τύπου ταυτότητας)
 • Φωτοτυπία ταυτότητας επικυρωμένη
 • Απόφαση ΚΕΠΑ με ποσοστό αναπηρίας 100%.